Loading…

 

Coaching Digital és el programa d'assessorament i acompanyament que necessites per digitalitzar el teu negoci.

Es tracta d'un servei personalitzat, en què un assessor especialitzat (coach), en funció del teu nivell de maduresa, et planteja objectius de transformació digital i t'acompanya en el camí de la digitalització del teu negoci.

Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Castelló que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE i que pertanyen als sectors de el comerç o artesania.

 • Comerç minorista: Empreses donades d'alta en el Cens de l'CNAE-2009 Grup 47 o que estiguin donades d'alta a l'IAE en els epígrafs 64, 65 o 66, de la Secció Primera de l'Annex I de Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (s'exclouen les farmàcies). En el cas d'empreses de comerç minorista, comptar amb, al menys, un punt de venda físic o establiment permanent.
 • Empreses artesanes: De qualsevol sector d'activitat, però hauran de comptar amb el Document de Qualificació Artesana (D.C.A.) en vigor emès per la Generalitat Valenciana i estar inscrit en el Directori d'indústries artesanes de el Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.

Coaching Digital s'ha desenvolupat específicament per a ser aplicat a autònoms, microempreses i petites empreses de el comerç minorista i de l'artesania. Negocis que pretenen digitalitzar el seu establiment comercial, però que no compten amb els suficients coneixements, personal especialitzat o capacitat per externalitzar els seus processos de transformació.

El Coach et motivarà, ensenyarà, informarà i ajudarà a que es produeixin canvis reals en el teu negoci, en l'àmbit digital. Mitjançant el treball pràctic que facis amb l'assessor adquiriràs els coneixements i pràctica suficient per a poder realitzar, per tu mateix, accions que et permetin avançar en la teva digitalització.

Anunci BOP: 24 de Stembre descarregar

Convocatoria Coaching digital 2019 descarregar

TERMINI DE SOL·LICITUD: DES DE LES 9 HORES DEL 10 D'OCTUBRE FINS A LES 14 HORES DEL 21 OCTUBRE (O fins a esgotar pressupost)

Anexe I Descripció programa Coaching digital descarregar

Anexe II Solicitud de participació descarregar

Anexe III Declaració responsable descarregar

Anexo IV Conveni de execució descarregar

El tràmit de sol·licitud de participació es pot dur a terme a través dels següents mitjans:

 • Registre presencial a Cambra de Castelló
 • Seu electrònica. Ha de disposar de Certificat digital i de l'aplicació Autofirma
 • Per qualsevol altre mitjà admissible en dret

S'hauran d'omplir i presentar:

 • Imprés de sol·licitud (en el cas de registre presencial) (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa).
 • Declaració responsable: Declaració jurada de compliment de condicions (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa)
 • Certificat de l'AEAT d'estar a el dia en les seves obligacions (fent esment a la Llei de subvencions)
 • Certificat de la TGSS d'estar a el dia en les seves obligacions (fent esment a la Llei de subvencions)
 • Persona física: còpia de l'DNI de la persona sol·licitant (compulsada en el cas de registre presencial)
 • Persona jurídica, còpies de (compulsades en el cas de registre presencial): 
  • DNI de la persona signant de la sol·licitud amb poders suficients
  • Escriptures o Poders de representació de la persona que signa la sol·licitud
  • Targeta d'identificació fiscal de l'empresa

Un cop presentada la sol·licitud es notificarà a l'empresa la resolució d'admissió, esmena o rebuig de la mateixa.
En cas d'admissió el representant legal de l'empresa, haurà de signar un conveni de participació (DECA).

La signatura d'aquest Conveni significarà la participació efectiva de l'empresa en seste programa.

Contacta'nsHe llegit i estic d'acord amb Política de privacitat