Loading…

Xpande Digital és un programa que té com a objectiu donar suport a les empreses en el disseny i desenvolupament d'estratègies d'internacionalització digital, que afavorisquen la millora del posicionament digital de les empreses en un mercat exterior seleccionat i que impulsen les vendes internacionals a través del comerç electrònic. Queden exceptuades les actuacions dirigides a atraure clients d'altres països al mercat espanyol. Es tracta d'incentivar projectes dirigits a l'exportació de productes/prestació de serveis en els mercats internacionals.

El programa consta d'una fase d'assessorament i una fase d'ajudes.


Fase d'Assessorament
La fase d'assessorament és gratuïta per a l'empresa i, gràcies a ella, l'empresa comptarà amb el suport d'un tècnic especialista en internacionalització, que li ajudarà a dissenyar i definir l'estratègia d'internacionalització digital i el Pla d'Acció en el mercat exterior seleccionat. Té una duració màxima de 3 mesos.

En aquesta fase es treballen els següents temes:
• Situació inicial de l'empresa en exportació i internacionalització digital
• Anàlisi de la situació del mercat digital al país triat
• Públic objectiu, productes i proposta de valor
• Competència
• Venda en línia
• Objectius i analítica
• Estratègia

Fase d'Ajudes - Pla d'Acció
Una vegada definit el Pla d'Acció amb les activitats que es volen realitzar, l'empresa accedirà a les ajudes econòmiques que els Fons FEDER li ofereixen per a desenvolupar les accions en el seu mercat objectiu.
Esta fase tindrà una duració màxima de 6 mesos, a partir de la finalització de la fase d'Assessorament.
En esta fase d'ajudes, l'empresa comptarà amb un pressupost màxim de 5.000 € (IVA no inclòs) a gastar en una sèrie de conceptes elegibles, que seran subvencionats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en els percentatges i condicions de cofinançament descrits en la convocatòria.

Addicionalment, es finançaran els costos indirectes de les empreses, a tipus fix, aplicant el percentatge del 7% dels costos directes subvencionables, segons art. 54 lletra a) del Reglament (UE) 2021/1060.

En l'Annex de Despeses Elegibles es pot consultar els tipus de despeses susceptibles de ser subvencionats per FEDER, tenint en compte, en tot cas, que aquestes actuacions han d'estar referides a millorar l'estratègia d'internacionalització digital de l'empresa en un mercat exterior concret.

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de Castelló que complisquen els següents requisits:
• Ser una pime (petita o mitjana empresa) o autònom.
• Estar donat d'alta en el Cens de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE).
• Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Castelló.
• Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
• No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o normativa aplicable en la matèria pròpia de la Comunitat Autònoma corresponent.
• No tindre la consideració d'empresa en crisi conforme al que es disposa en l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) Núm. 651/2014.
• Complir la norma de minimis segons el que es preveu en el Reglament (CE) 1407/2013, segons el qual l'import total de les ajudes de minimis concedides a una “única empresa” no serà superior a 300.000 euros en els tres anys previs a aquesta concessió.
Disposar de producte/servei propi que puga ser comercialitzable en mercats internacionals i sobre el qual haurà de centrar-se el posicionament online internacional. En cas d'empreses de serveis, estos hauran de prestar-se a l'exterior.
• Comptar, en el moment de presentar la sol·licitud, amb una pàgina web operativa pròpia que reculla de manera clara l'oferta de productes/serveis que pretén internacionalitzar.
• Tindre una xifra de negoci mínima de 100.000 € en l'últim exercici tancat.
• Tindre una plantilla mitjana en l'últim exercici (des de l'1 de gener fins al 31 de desembre) de, almenys, 1 empleat per compte d'altri.
• Tindre decidit un mercat exterior objectiu (a nivell país) per a dissenyar i desenvolupar l'estratègia d'internacionalització digital. Totes les despeses hauran de destinar-se exclusivament al posicionament digital/comerç electrònic en el mercat internacional seleccionat i editar-se baix la marca i/o nom de l'empresa espanyola.
• Les empreses que ja hagueren participat en alguna convocatòria anterior del programa Xpande Digital, podran ser novament beneficiàries si es dirigeixen a un mercat diferent.
• Complir la totalitat dels requisits exigits en la present convocatòria.

Fase I. Assessorament. 

Aquests costos seran prefinançats íntegrament per la Cambra de Comerç de Castelló i la Cambra de Comerç d'Espanya, no suposant desemborsament ni cap cost per part de la PIME beneficiària.      

El finançament per al desenvolupament d'aquests serveis serà aportada en un 60% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 40% per la Cambra de Comerç de Castelló, l'Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (IVACE+i) i la Cambra de Comerç d'Espanya

 

Fase II. Ajudes per a la posada en marxa del Pla d'acció.


El pressupost màxim elegible per empresa per a aquesta fase d'ajudes és de 5.000 € de cost directe (IVA no inclòs), si bé no s'exclou que les PIME puguen abordar implantacions de major quantia.

Addicionalment, es finançaran els costos indirectes de les empreses, a tipus fix, aplicant el percentatge del 7% dels costos directes subvencionables, segons art. 54 lletra a) del Reglament (UE) 2021/1060.

Per tant, el cost elegible associat a l'execució dels plans d'acció serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 5.350,00 € per empresa (5.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats), que serà prefinançat íntegrament per l'empresa destinatària.

El percentatge màxim de l'ajuda a percebre per cada empresa serà del 60%, sobre el cost elegible indicat, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda per empresa serà de 3.210,00 €, sempre que es justifique aquesta inversió en els termes i terminis establits.

El termini de sol·licitud de participació en el programa Xpande Digital 2024 s'obrirà DILLUNS 29 D'ABRIL A LES 09:00H i finalitzarà el 28 de juny a les 14:00h, si be es podrà acurtar eixe termini en cas d'esgotar-se el pressupost. 

Anunci de Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Castellón(publicat el 20 d'abril de 2024)


El tràmit de sol·licitud de participació únicament podrà realitzar-se a través de la Seu electrònica (haurà de disposar de certificat digital i de l'aplicació Autofirma)

S'hauran d'emplenar i presentar: 

Sol·licitud electrònica (la persona signant haurà de tindre la condició de representant legal de l'empresa) 
- Declaració responsable del compliment de les condicions de participació (Annex II)
- Document acreditatiu de facturació anual (Declaració anual d'IVA de l'últim any finalitzat, o qualsevol altre document oficial, de l'últim any disponible, en el qual puga comprovar-se el compliment de la facturació requerida: almenys 100.000€)
- Informe de plantilla mitjana de treballadors en alta, de la TGSS, en el període 01-01-2023 a 31-12-2023

Persona física: còpia del DNI del sol·licitant

Persona jurídica, còpia de:
   -DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients
   -Poder de representació de la persona que signa la sol·licitud (la persona signant haurà de tindre la       condició de representant legal de l'empresa)
   -Targeta d'Identificació Fiscal de l'empresa


L'avaluació de sol·licituds de participació i admissió d'empreses al Programa Xpande Digital es realitzarà en l'ordre en el qual hagen sigut registrades en la Seu electrònica.   

La resolució de les sol·licituds serà comunicada als beneficiaris per escrit a través de la Cambra de Comerç.

 (llistat d'empreses convocatòries 2023-2020)

Si estàs interessat en el programa, contacta amb nosaltres.

Àrea d'Internacionalització - Sonia Gual 

964 356 500 / sgual@camaracastellon.com

Contacta'nsHe llegit i estic d'acord amb Política de privacitat