Loading…

El Programa “Xpande Digital” té com a objectiu donar suport al posicionament on-line de les pimes participants en un mercat internacional concret, a través d'un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d'intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital en el mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajudes per portar a terme el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.
El Programa consta de dues fases:

 • Fase I. Assessorament.
 • Fase II. Ajudes per a la posada en marxa del Pla d'acció.

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de Castelló que complisquen els següents requisits:

 • Ser una pime (petita o mitjana empresa) o autònom.

 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 •  Complir la normativa d'ajudes de minimis segons el que es preveu en el Reglament (CE) 1998/2006.

 •  Estar donat d'alta en el Cens de l'IAE.

 •  No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003.

 •  No tindre la consideració d'empresa en crisi conforme al que es disposa en l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) Núm. 651/2014.
 • Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Castelló.
 • Tindre una facturació anual mínima de 50.000€.
 • Disposar de pàgina web operativa i de producte/servei propi sobre el qual se centrarà el posicionament online internacional. En cas d'empreses de serveis, aquests hauran de prestar-se en l'exterior.
 • Tindre decidit un mercat exterior objectiu per a posicionar de manera en línia aquest producte/servei.
 • No haver sigut beneficiari del programa en anteriors ocasions.
 • Complir la totalitat dels requisits exigits en la convocatòria d'ajudes.
 • Fase I. Assessorament. 

  Estos costos seran prefinançats íntegrament per la Cambra de Comerç de Castelló i la Cambra de Comerç d'Espanya, no suposant cap desemborsament ni cost per part de la PIME beneficiària.

  El finançament per al desenvolupament d'aquests serveis serà aportada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de Comerç de Castelló, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la Cambra de Comerç d'Espanya.

 • Fase II. Ajudes per a la posada en marxa del Pla d'acció.

  El pressupost elegible per empresa associat a l'execució d'aquestes accions ascendeix a la quantitat màxima de 4.000 € (IVA no inclòs), que hauran de ser prefinançats íntegrament per l'empresa beneficiària.          

  El finançament de l'import elegible d'aquestes accions serà aportada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i en un 50% per l'empresa beneficiària, per la qual cosa la quantia màxima de l'ajuda que rebrà l'empresa serà de 2.000 €, sempre que es justifiquen les despeses en els termes i terminis acordats.

  En el marc del Programa no s'exclou que les PIME puguen realitzar accions de major quantia, si bé la intensitat de l'ajuda no excedirà del 50% de la inversió realitzada sobre el màxim de 4.000€ per empresa.

El termini de sol·licitud de participació en el programa Xpande Digital 2023-2 s'obrirà el dia 20 de març a les 09.00 hores i finalitzarà el 30 de març a les 14.00 hores, si bé podrà acurtar-se aquest termini en cas d'esgotar-se el pressupost.

Anunci de Convocatòria-1 en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (publicada el 12/01/23)


Anunci de Convocatòria-2 en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (publicada el 09/03/23)

El tràmit de sol·licitud de participació únicament podrà realitzar-se a través de la Seu electrònica (haurà de disposar de Certificat digital i de l'aplicació Autofirma)

S'haurà d'emplenar i presentar la següent documentació: 

 • Sol·licitud electrònica (la persona signant haurà de tindre la condició de representant legal de l'empresa) 
 • Declaració responsable del compliment de las condicions de participació (Annex II)
 • Declaració anual d'IVA de l'últim any finalitzat o declaracions d'IVA de l'any en curs que sumen almenys 50.000€ de facturació, o qualsevol altre document oficial, de l'últim any disponible, en el qual puga comprovar-se el compliment de la facturació requerida
 • Persona física: còpia del DNI del sol·licitant
 • Persona jurídica, còpia de:
  • DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients
  • Poder de representació de la persona que signa la sol·licitud (la persona signant haurà de tindre la condició de representant legal de l'empresa)
  • Acta de titularitat real de l'empresa o, en defecte d'això, escriptura pública en la qual es puga identificar en titular real de l'empresa sol·licitant
  • Targeta d'Identificació Fiscal de l'empresa

L'avaluació de sol·licituds de participació i admissió d'empreses al Programa Xpande Digital es realitzarà en l'ordre en el qual hagen sigut registrades en la Seu electrònica.  

La resolució de les sol·licituds serà comunicada als beneficiaris per escrit a través de la Cambra de Comerç.

 (llistat d'empreses admeses convocatòries 2023-2020)

Si estàs interessat en el programa, contacta amb nosaltres.

Àrea d'Internacionalització - Sonia Gual 

964 356 500 / sgual@camaracastellon.com