Loading…

Benvinguts a casa vostra

La  Cambra de Comerç de Castelló és una corporació de dret públic, que agrupa agents econòmics de tots els sectors d'activitat, col·laboradora de les Administracions Públiques, els fins de la qual en són:

 • Representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.   
 • Exercici de les competències de caràcter públic que preveu la Llei, o que puguen encomanar i delegar les Administracions Públiques.
 • Prestació de serveis a les empreses.

La Cambra de Comerç està regulada per:

 

Els Òrgans de Govern de la Cambra són: el Ple, el Comité Executiu i el President.

El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Està compost per empreses de la demarcació i per persones de reconegut prestigi en la vida econòmica de la circumscripció de la Cambra, elegits democràticament cada quatre anys.

El nombre de membres del Ple de la Cambra és de seixanta:

 • Quaranta vocals elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret d'entre tots els electors de la Cambra, classificats en grups i categories en atenció a la importància relativa dels diversos sectors econòmics.
 • Dotze vocals designats entre les empreses de major aportació econòmica voluntària.
 • Huit vocals elegits entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins de la circumscripció de la Cambra, proposats per les organitzacions empresarials, intersectorials i territorials alhora, més representatives.
 • El Ple podrà nomenar fins a un màxim de deu Vocals assessors entre persones de reconegut prestigi o representants d'universitats o entitats econòmiques o socials, que prendran part del Ple, amb veu i sense vot.

Composició del Ple

El Comité Executiu és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està compost per:

 • President
 • Dos Vicepresidents
 • Tresorer
 • Cinc Vocals

Composició del Comité Executiu

La Presidenta ostenta la representació de la Cambra, presideix tots els òrgans col·legiats i és la responsable de l'execució dels acords.