Loading…

Cambra Castelló, com a Corporació de Dret Públic, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, norma que incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, té implantat un Canal de Denúncia, que brinda als seus empleats, proveïdors, així com a qualsevol subjecte que guarde relació, un mig segur i confidencial per a reportar possibles conductes exclusivament en els següents àmbits: Cambra Castelló, com a Corporació de Dret Públic, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, norma que incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, té implantat un Canal de Denúncia, que brinda als seus empleats, proveïdors, així com a qualsevol subjecte que guarde relació, un mig segur i confidencial per a reportar possibles conductes exclusivament en els següents àmbits: 

Qualssevol accions o omissions que puguen constituir infraccions del Dret de la Unió Europea. 

Accions o omissions que puguen ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. 

En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquen pèrdua econòmica per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social. 

Els valors que regixen el nostre Canal de Denúncia són: 

  • Confidencialitat. El Canal garantix, en tot moment, la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador. 
  • Seguretat de la informació. 
  • Sistema de gestió adequat. 
  • Protecció a l'informant. 
  • Transparència en el procés. 
  • Potenciació de l'Anonimat. 

Canal Extern de denúncies – Autoritat Independent de Protecció de l'Informant
En el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la llei 2/2023 (març 2023), “el Consell de Ministres aprovarà mitjançant reial decret, a proposta conjunta dels Ministeris de Justícia i d'Hisenda i Funció Pública, l'Estatut de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., en el qual s'establiran les disposicions oportunes sobre organització, estructura, funcionament, així com tots els aspectes que siguen necessaris per al compliment de les funcions assignades mitjançant esta llei”.