Loading…

Innocámaras és un programa d'ajudes, l'objectiu del qual és afavorir l'adopció de la cultura de la innovació i la millora de la competitivitat entre les petites i mitjanes empreses.

Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló.

Consistix en el desenvolupament d'una sèrie d'actuacions per sensibilitzar i donar suport a les empreses en l'assimilació de la cultura d'innovació en les seues estratègies d'actuació.

Pimes i autònoms participen en 2 fases successives, amb l'objectiu de millorar la seua competitivitat mitjançant la incorporació de solucions innovadores:

Fase I: Assessorament a la PIME - Diagnòstic Individualitzat
En aquesta fase se li realitza un diagnòstic assistit en matèria d'innovació a l'empresa, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l'empresa, en el seu entorn econòmic i de mercat.
El Programa compta amb una metodologia pròpia de Diagnòstic, que es recolza en una eina informàtica. Per a l'execució d'aquesta fase, InnoCámaras compta amb una xarxa de tutors d'innovació especialitzats i formats en la metodologia del Programa. Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les Cambres de Comerç.

Fase II: Pla Individual d'Implantació de Solucions Innovadores
Un cop finalitzada la fase anterior, amb resultats positius, comença l'execució del Pla d'Implantació, en el qual es dóna suport a les Pimes i autònoms en la incorporació de solucions i mètodes de gestió de la innovació derivats de les recomanacions efectuades en el diagnòstic.

Segons la mida de l'empresa:
Les actuacions que es desenvolupen a càrrec del Programa InnoCámaras aniran dirigides a Pimes o autònoms (segons la definició recollida en la Recomanació de la Comissió 2003/361 / CE de 6 de maig de 2003).
Sense obviar el contingut total d'aquesta Recomanació, s'inclou un resum dels requisits inclosos en l'esmentada definició de PIME:

 • La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) està constituïda per les empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negoci anual no excedix de 50 milions d'euros o el balanç general anual que no excedix de 43 milions d'euros ( *).
 • En la categoria de les PIME, es definix una petita empresa com una empresa que ocupa menys de 50 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros (*).
 • En la categoria de les PIME, es definix a una microempresa com una empresa que ocupa menys de 10 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros (*).

(*) Sempre que no estiga participada en un 25% o més del seu capital per una empresa que no complisca els requisits anteriors, encara que podrà superar-se aquesta participació quan estiguen presents les categories d'inversors següents:

 • Societats públiques de participació
 • Societats de capital risc
 • Persones físiques o grups de persones físiques que realitzen una activitat regular d'inversió en capital risc (inversors providencials) i inverteixen fons propis en empreses sense cotització borsària, sempre que la inversió d'aquests inversors providencials en la mateixa empresa no supere 1.250.000 euros
 • Universitats o centres d'investigació sense fins lucratius
 • Inversors institucionals, inclosos els fons de desenvolupament regional
 • Autoritats locals autònomes amb un pressupost anual de menys de 10 milions d'euros i una població inferior a 5.000 habitants; sempre que aquestes entitats no exercixen individualment o conjuntament cap control sobre l'empresa.

A excepció d'aquests casos, una empresa no pot ser considerada com PIME, si el 25% o més del seu capital o dels seus drets de vot estan controlats, directament o indirecta, per un o més organismes públics o col·lectivitats públiques. Si el capital està distribuït de tal manera que no és possible determinar qui el posseix i si l'empresa declara que pot legítimament presumir que el 25% o més del seu capital no pertany a una altra empresa o conjuntament a diverses empreses que no responen a la definició de PIME o de petita empresa, segons el cas.

Segons el sector al qual pertany l'empresa:
El Programa s'adreça a totes les activitats empresarials i professionals recollides en l'IAE, sense perjudici del ple respecte al que disposen els reglaments o directives comunitàries especials establerts en el marc del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
Queden excloses, en tots els casos, les empreses que operen en els sectors de la pesca, l'aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en l'Annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.

Altres requisits:

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS.
 • Complir la norma de mínimis que exigeix ​​la Unió Europea (Reglament UE No1407 / 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat UE a les ajudes de mínimis) 1. Aquest extrem s'haurà d'acreditar una vegada que es conega l'import exacte que d'acord amb els fons FEDER l'empresa ha de rebre, ja que en el moment de la convocatòria aquesta dada només pot ser aproximat.

El tràmit de sol·licitud de participació es pot dur a terme a través dels següents mitjans:

 • Registre presencial a Cambra de Castelló
 • Seu electrònica. Ha de disposar de Certificat digital i de l'aplicació Autofirma
 • Per qualsevol altre mitjà admissible en dret

S'hauran d'omplir i presentar:

 • Imprés de sol·licitud (en el cas de registre presencial) (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa).
 • Declaració jurada del compliment de condicions (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa)
 • Certificat de l'AEAT d'estar al dia en les seues obligacions (fent esment a la Llei de subvencions)
 • Certificat de la TGSS d'estar al dia en les seues obligacions (fent esment a la Llei de subvencions)
 • Persona física: còpia del DNI del sol·licitant (compulsada en el cas de registre presencial)
 • Persona jurídica, còpies de (compulsades en el cas de registre presencial):
  • DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients
  • Escriptures o Poders de representació de la persona que signa la sol·licitud
  • Targeta d'identificació fiscal de l'empresa

Un cop presentada la sol·licitud es notificarà a l'empresa la resolució d'admissió, esmena o rebuig de la mateixa.
En cas d'admissió el representant legal de l'empresa, haurà de signar un conveni de participació (DECA).
La signatura d'aquest Conveni significarà la participació efectiva de l'empresa en InnoCámaras.

 

 • Empresas admitidas Pyme Innova
 • Empresas en Lista de Espera Pyme Innova
 • Empresas denegadas Programa Pyme Innova

Accede a las Jornadas de Innovación

Innovación
Empresarial

JORNADAS