Loading…

Programa TIC Cambra. Innovació i noves tecnologies

Programa d'ajudes per a Autònoms i Petites i Mitjanes empreses, amb l'objectiu de motivar-les en els Beneficis que aporten les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, ajudant-les en el procés d'implantació segons les seues necessitats, per enfortir la seua posició competitiva, aportant solucions que faran millorar la competitivitat del seu negoci a través de la incorporació de noves tecnologies.

El programa consta de 2 fases:

FASE 1: Diagnòstic assistit de TIC: Aquesta fase inclou un sistema de diagnòstic assistit i personalitzat, es realitzarà una anàlisi del nivell de digitalització de l'empresa, sobre 3 línies d'actuació:

 • Eines de productivitat en el núvol: ERP, CRM (sistema de gestió de clients), TPV, Lot, Big Data, realitat virtual...
 • Comerç electrònic: web, botiga online, passarel·la de pagaments, facturació electrònica, signatura digital...
 • Màrqueting digital: posicionament web, e-mail màrqueting, social media, aplicacions mòbils, Lot ...

Per a l'execució d'aquesta fase del programa, comptaran amb una sèrie d'assessors tecnològics pertanyents a la Cambra.

FASE 2: Implantació: Després de l'anàlisi TIC de cada empresa i el Pla Personalitzat d'Implantació, una sèrie de proveïdors externs a la Cambra realitzaran la implantació de solucions TIC per a cada empresa, juntament amb la memòria del projecte que van a implantar.

Les ajudes s’adrecen a totes les empreses de la província de Castelló que complixen els següents requisits:

 • Ser una pime (petita o mitjana empresa) o autònom.
 • Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Complir la normativa d'ajudes de mínimis segons el que preveu el Reglament (CE) 1998/2006.
 • Estar donat d'alta en el Cens de l'IAE, secció 1: activitats empresarials, industrials, comercials i de serveis.
       No trobar-se sotmesa a cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003.
 1. Sol·licitud: Presentar a la Cambra de Castelló la sol·licitud, juntament amb la documentació necessària que es demana, de qualsevol de les formes que indica la Convocatòria
 2. Anàlisi de necessitats: els nostres tècnics analitzen el nivell d'aprofitament de les tecnologies en el teu negoci i et recomanen diferents opcions de millora.
 3. Implantació de solucions: tu tries quin proveïdor s'encarregarà del projecte i la Cambra de Castelló tramitarà l'ajuda.

El tràmit de sol·licitud de participació es pot dur a terme a través dels següents mitjans:

S'hauran d'omplir i presentar:

 • Imprés de sol·licitud (en el cas de registre presencial) (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa).
 • Declaració jurada del compliment de condicions (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa)
  • Certificat de l'AEAT d'estar al dia en les seues obligacions (fent esment a la Llei de subvencions)
 • Certificat de la TGSS d'estar al dia en les seues obligacions (fent esment a la Llei de subvencions)
 • Persona física: còpia del DNI del sol·licitant (compulsada en el cas de registre presencial)
 • Persona jurídica, còpies de (compulsades en el cas de registre presencial):
  • DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients
  • Escriptures o Poders de representació de la persona que signa la sol·licitud
  • Targeta d'identificació fiscal de l'empresa

Un cop presentada la sol·licitud es notificarà a l'empresa la resolució d'admissió, esmena o rebuig de la mateixa.
En cas d'admissió el representant legal de l'empresa, haurà de signar un conveni de participació (DECA).
La signatura d'aquest Conveni significarà la participació efectiva de l'empresa en TicCámaras.

 

Mira el llistat de sol·licituds admeses i en llista d'espera:

Consulta els nous cursos específics en noves tecnologies de la Cambra de Comerç

Veure cursos